Reglement alcohol in sportkantines

naar model KNLTB april 2010, waarin opgenomen: Barreglement

versie 21-03-2012

Inleiding

 • In overweging nemende dat:
 • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een reglement,
 • de sportkantine met een Drank- en Horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt,
 • een reglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken in de sportkantine waarborgen,
 • in een reglement tevens paracommercie-bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen,
 • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie de Belastingdienst kunnen overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging,
 • heeft het bestuur het volgende reglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken
  1. a zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
  2. b sterk-alcoholhoudende drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.
 2. Sociale Hygiëne. Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en.-misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 3. Leidinggevenden. Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.
 4. Bardienst. Onder bardienst wordt verstaan het gereguleerd verrichten van horecawerkzaamheden in het clubhuis en op het aangrenzende terras.
 5. Barvrijwilliger. Een vrijwilliger, die de horecawerkzaamheden in het clubhuis uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit reglement.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

 1. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
 3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 4. De barvrijwilliger dient bij de aspirant-koper de leeftijd te controleren, tenzij deze onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 7. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur legt dit reglement ter vaststelling voor aan de algemene vergadering, dan wel –indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust– stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het reglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het reglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe Drank- en Horecavergunning. De gemeente toetst het reglement aan de Drank- en Horecawet. Het reglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven Drank- en Horecavergunning.
 3. Wijzigingen van het reglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
 4. Indien het reglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe Drank- en Horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het reglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Aanwezigheid

 1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die de instructie verantwoord alcoholschenken heeft gevolgd.

Artikel 5 Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf-meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het clubhuis of op het aangrenzende terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie, en personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen kan hen de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank bevorderd, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 8. Personen die agressief of ander storend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger gesommeerd het clubhuis en het park te verlaten.

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de bar en de tijdstippen waarop alcohol wordt geschonken zijn conform hetgeen hieromtrent in de Drank- en Horecavergunning is vastgelegd.
 2. Als tijdens de schenktijden 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

 1. Barvrijwilligers
  1. a zijn tenminste 16 jaar oud;
  2. b hebben een instructie verantwoord alcoholschenken gevolgd;
  3. c staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd,
  4. d zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige leden).
 2. Een online-instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van de KNLTB of via www.nocnsf.nl/IVA. Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Van belang is wel dat de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben op een registratielijst worden geplaatst die in het clubhuis aanwezig dient te zijn.

Artikel 8 Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommercie-bepalingen worden goed zichtbaar in het clubhuis opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur, bij overtreding van één of meer regels van dit reglement, ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheid op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft, indien de klacht gegrond blijkt, binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Voedsel en Warenautoriteit.

Paracommercie bepalingen

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De LTC Ouddorp zal slechts horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder lid 2 en lid 3 bepaalde. De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 2. De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend voor de personen die bij de activiteiten van de vereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder lid 3 bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná wedstrijden, trainingen en overige activiteiten van de vereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het clubhuis en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Barreglement

Artikel 11 Opening bar

 1. De openingstijden van de bar worden vastgesteld door de Barcommissie met inachtneming van het bepaalde in de gemeentelijke Drank- en Horecavergunning. In het algemeen is de bar geopend tijdens door de vereniging georganiseerde activiteiten. De openingstijden worden in het clubhuis, op de website en/of in de clubkrant bekend gemaakt.

Artikel 12 Organisatie bardiensten

 1. Senior tennisleden verrichten 2 bardiensten per jaar. Voor Jeu de Boulesleden geldt een afzonderlijke regeling. (zie hierna lid 11).
 2. Senior tennisleden betalen jaarlijks een bardiensttoeslag, gelijktijdig met de contributie. De hoogte van deze toeslag wordt in de algemene vergadering vastgesteld.
 3. Voor elke verrichte bardienst ontvangt het lid 50% van de door hem betaalde bardiensttoeslag terug op zijn bankrekening.
 4. Een senior lid kan aan het begin van het jaar aangeven dat hij geen bardiensten wil verrichten. Hij betaalt dan wel de bardiensttoeslag, maar kan deze niet terugverdienen.
 5. De indeling van de bardiensten wordt aan het begin van het jaar gemaakt door de Barcommissie.
 6. Het bardienstrooster wordt gepubliceerd in het clubhuis, in het clubblad en op de website. Leden worden geacht deze media te raadplegen. Leden worden niet persoonlijk van hun diensttijden op de hoogte gesteld.
 7. Leden kunnen hun diensten onderling ruilen. Ruilen met iemand die het lopende jaar al 2 of meer bardiensten heeft verricht is alleen mogelijk met instemming van de barcommissie. Beide leden zijn verantwoordelijk voor de correcte vervulling van de geruilde diensten. De vergoeding voor de betreffende bardienst wordt dan ook geruild.
 8. Bardiensten kunnen ook worden overgedragen aan leden die zich bij de Barcommissie beschikbaar hebben gesteld voor het verrichten van extra bardiensten. De barcommissie bemiddelt bij de overdracht. De vergoeding voor de betreffende bardienst wordt dan ook overgedragen.
 9. Bestuursleden, commissieleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het verrichten van bardiensten. Zij betalen geen bardiensttoeslag. Op basis van vrijwilligheid kunnen zij één of meer bardiensten per jaar verrichten. Jaarlijks wordt per 1 januari vastgesteld wie in het kader van deze regeling bestuurslid of commissielid is.
 10. Als een lid zijn bardienst verzuimt en zijn dienst niet heeft geruild of overgedragen moet hij een boete betalen, die jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Bovendien ontvangt hij voor de gemiste bardienst niet de gebruikelijke vergoeding.
 11. Jeu de Boulesleden verrichten bardiensten tijdens georganiseerde Jeu de Boulesactiviteiten. Deelname aan deze bardiensten geschiedt op vrijwillige basis. Jeu de Boules-leden betalen geen bardiensttoeslag bij hun contributie en zij ontvangen vervolgens ook geen vergoeding voor hun diensten. De Jeu de Boulescommissie bepaalt het bardienstrooster en maakt dat aan de leden bekend.
 12. Bij gezamenlijke evenementen van tennis en Jeu de Boules verrichten Jeu de Boulesleden bardiensten naar rato van de verhouding van het aantal tennisleden en het aantal Jeu de Boules-leden binnen de vereniging, zulks in overleg met de Barcommissie.

Onze sponsors

 • Delta Sportfysiotherapie
 • Storm Klimaattechniek
 • De Vogel Adviesgroep
 • van Wijk
 • van Huizen
 • Lastotaal
 • Albert Heijn Ouddorp
 • Traas en Ovaa Sport
 • Bruna
 • Multimate
 • Auto Koese
 • Fitnesscentrum Fit-Upp
 • NewFigure

Contact

L.T.C. Ouddorp
Klarebeekweg 22, 3253 LC Ouddorp
Postbus 9, 3253 ZG Ouddorp
0187-681155
info@ltc-ouddorp.nl